بلیط هواپیما سوئیت تبریز

جواد آباد

جواد آباد

جواد آباد

استان تهران, جواد آباد

مشتمل ‌است ‌بر دو دهستان ‌بهنام ‌عرب‌جنوبی ‌و بهنام ‌وسط‌ جنوبی‌. مرکز آن‌ شهر جوادآباد یا جوادیه‌ است‌. این ‌بخش‌ در دشت‌ واقع‌ شده ‌و نواحی ‌جنوبی ‌آن ‌نزدیک ‌کویر و جزء پارک‌ ملی ‌کویر است‌. بخش‌ جواد آباد، به ‌سبب‌ موقعیت‌کویری‌، دارای‌ تابستانهای ‌گرم‌ و خشک‌ و زمستانهای‌ سرد است ( فرهنگ‌ جغرافیائی آبادیها، ج38‌، ص102) و بادهایی ‌در آنجا می‌وزد از جمله‌ شهریاری ‌یا قاقازَن...