رزرو هتل ایران بوم گردی

نسل سوم گردشگری؛ نسل توریسم خلاق

زمان مطالعه : 4 دقیقه - تاریخ بروزرسانی :
۱۱ اسفند ۱۳۹۵

امین پیرمحمدزاده/ مدرس دانشگاه

اقتصاد خلاق، موتور محرکه رشد، کارآفرینی و یک عامل قوی در برانگیختن ابتکار و خلاقیت است که کارآفرینی و توسعه اجتماعی را تقویت می‏کند. از دید یونسکو اقتصاد خلاق یکی از بخش‏های اقتصاد جهانی است که سریع‏ترین رشد را سپری می‏کند و نقش مهمی در کسب مهارت و خبرگی برای نسل آینده ایفا می‏کند.

اقتصاد خلاق در بسیاری از کشورها، حوزه‏های مختلفی مثل تبلیغات، معماری، هنر، طراحی، مد، موسیقی، انتشارات و فناوری را در بر می‏گیرد و تغییرات قابل ملاحظه‏‏ای را در کشورهای پیشرفته به وجود آورده که نمی‏توان از آنها چشم‌پوشی کرد. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۵ در بریتانیا ساعتی ۱۴ میلیون دلار به اقتصاد این کشور افزوده و حدود ۶/ ۵ درصد از مشاغل را دربر گرفته است. به‏علاوه در حدود ۷ میلیون نفر به‌واسطه اقتصاد خلاق در اتحادیه اروپا شغل پیدا کرده‏اند و حدود ۳/ ۴ درصد از صادرات این اتحادیه را کالاهای تولیدی اقتصاد خلاق تشکیل می‏دهند. نکته مهم اینکه اقتصاد خلاق تنها یک شاهراه نیست بلکه تعداد بیشماری از خط‏مشی‏ها و راهکارهای محلی متفاوت را دربردارد که در شهرها و مناطق مختلف کشورهای در حال توسعه یافت می‏شود. از جمله عوامل کلیدی موثر که در ایجاد خط‌مشی‏های جدید برای توسعه محلی می‏توان به آنها اشاره کرد دسترسی به منابع مالی، غلبه بر مشکلات، دسترسی به مناطق دوردست، رعایت حقوق و مالکیت معنوی، بررسی سلایق و آرمان‏های مردم، مکانیسم‏ها، روش‏ها و مقیاس‏‏های ارتقا، راهکارهای استفاده از سرمایه‏های محلی، توسعه ظرفیت‏ها و مهارت‏ها و به‌کارگیری استراتژی‏های متنوع است. صنایع خلاق نیز به عنوان فعالیت‏های خلاق دانش‏محور تعریف می‏شود که تولیدکننده‏ها، مشتری‏ها و مکان‏های شرکت‌ها را به هم وصل می‏کند و در این راه از تکنولوژی، استعداد و مهارت بهره می‏برد تا تجربیات و محتوای خلاق معنادار ایجاد کنند.

تور اروپا


ارتباط توریسم و اقتصاد خلاق

همچنان‌که اقتصاد خلاق پدیدار و در دو دهه اخیر از اهمیت زیادی برخوردار شده، مرزهای بین بخش‏های خلاق نیز باریک‌تر شده است و دانش و مهارت‏های خلاق نیز گسترش یافته‏اند. این تغییرات همچنین در توسعه ارتباط بین گردشگری و صنایع خلاق متبلور شده است. خلاقیت در اقتصاد دانش‏بنیان بسیار مهم است و رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل را حمایت می‏کند. مرتبط ساختن صنایع خلاق با گردشگری می‏تواند تقاضا را افزایش دهد، ابتکار در گردشگری را برانگیزد و محصولات گردشگری را دوباره احیا کند. در نسل سوم گردشگری، گردشگر شبیه یک شهروند رفتار می‏کند. همچنین در این نوع از گردشگری نقش مدیران در شناخت انواع خلاقیت موجود در شهر به عنوان یک منبع و فرصت برای جذب گردشگران مهم تلقی می‏شود. رﯾﻤﻮﻧﺪ، ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه از ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﻼق ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ اﺛـﺮات ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪاش در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﻼق در ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺸﺎﻫﺪات او ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺮح اﺳﺖ: «ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮم ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻪ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ از ﻣﯿﺎن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﯽﻗﺎﻋﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﮐﺎرﮔﺎه و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻼق اﺳﺖ. ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺎد و ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد. آنﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﮐﺸﻒ ﺧﻼﻗﯿﺘﺸﺎن را ﺑـﺎ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽدﻫﻨد.»

توریسم خلاق از منظر سازمان‏های جهانی

در گزارش‌های سازمان جهانی گردشگری نیز چنین مطرح شده که در پژوهش‏های آینده گردشگری باید متوجه باشیم گردشگران فرهیخته‏ تر خواهند شد و به میزان بیشتری جویای آگاهی‏های جدید و سرمایه‏ های فرهنگی خواهند بود. آن‏ها همچنین جویای معنای بیشتر از زندگی خویش و در تجارب شخصی خواهان اصالت بیشتری هستند. اهمیت این موضوع تا آنجاست که کمیته گردشگری سازمان توسعه و همکاری‏های اقتصادی (OECD) نیز پیوستگی و هم‏پوشانی‏های بین گردشگری و صنایع خلاق را مورد بررسی قرار داد. هدف این بررسی درک بهتر ضرورت ارتباط بین گردشگری و بخش‏های خلاق برای توسعه سیاست‌های موثر در این حوزه بود. البته در این بررسی یافته‏های مطالعات قبلی سازمان توسعه و همکاری‏های اقتصادی تحت عنوان تاثیر فرهنگ بر گردشگری و همچنین غذا و گردشگری نیز مورد استفاده قرار گرفت. این سازمان اخیرا بررسی مشارکت اقتصادی توسط صنایع خلاق را تکرار و بر نیاز به ارتباطات آنها با گردشگری تاکید کرده است. درهمین حال، ارتباط بین فرهنگ و گردشگری یکی از منابع مهم رشد گردشگری در دهه‏های اخیر بوده است. درهم‏تنیدگی محتوای خلاق با تجربیات گردشگری می‏تواند با رسیدن به گروه‏های هدف جدید، بهبود شرایط رقابتی و حمایت از رشد صنایع و صادرات خلاق، ارزشی افزوده به دنبال داشته باشد.

در همین راستا راهبردها و خط ‏مشی‏های در هم تنیده و یکپارچه در سطح ملی، منطقه‏ای و محلی در حال ظهور هستند تا سرمایه‏گذاری بر رشد و توسعه فرصت‏های گردشگری و صنایع خلاق را افزایش دهند. معلومات، دانش خلاق و تکنولوژی‏های جدید نیز می‏توانند طراحی تجربیات گردشگری جذاب و جالب را حمایت و راهبردهای بازاریابی خلاقانه را تقویت کنند؛ امری که به جذب مشتری‏های جدید می‏انجامد، چنانچه به‌عنوان مثال در توسعه برنامه‏ های موبایل و سیستم‏های رزرواسیون دیده شده است. همچنین ارتباطات با بخش‏های خلاق می‏تواند فرصت‏هایی برای شناسایی روش‏های جدید انجام کسب و کارها در اقتصاد گردشگری فراهم کند. در نهایت جهت دستیابی به ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﻼق می‏توان به راهبردهایی از جمله ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻼق، ﺟﺬب و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﻼق، ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن ﺷﻬﺮ ﺧﻼق و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﻼق، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﻼق، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺟﺰای ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﻼق اشاره کرد.

 نسل سوم گردشگری؛ نسل توریسم خلاق

           
ما را در اینستاگرام دنبال کنید

لینک های مرتبط :

 

نظر کاربران :

هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین