بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نظم سبز ملی

طرح « نظم سبز ملی » در صنعت گردشگری

طرح « نظم سبز ملی » در صنعت گردشگری

بحران پاندمی ویروس کرونا از طریق برجسته‌سازی ارتباطات میان سلامت انسان‌ها و وضعیت سالم زیست محیطی کره زمین بر نیاز تهیه طرح نظم سبز ملی در صنعت گردشگری افزوده است، تهیه این طرح می‌تواند با هم‌افزایی و همسویی بین دستگاهی تهدید‌های زیست محیطی را کاهش و در پایداری توسعه گردشگری موثر باشد. گردشگری یک از منعطف‌ترین و پرشتاب‌ترین بخش‌های اقتصادی ـ اجتماعی است که ۷ درصد تجارت جهانی را تشکیل...