بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آمیخته

سد سیمره آمیخته با آثار ادوار پارینه سنگی

سد سیمره آمیخته با آثار ادوار پارینه سنگی

یک باستان شناس در پنل همایش پژوهش های باستان شناسی حوضه آبگیر سدسیمره با اشاره به کشف آثار ادوارپارینه سنگی ، فراپارینه سنگی و..این منطقه را از نظر سوق الجیشی ، جغرافیایی و اقلیمی مهم توصیف کرد. سد سیمره آمیخته با آثار ادوار پارینه سنگی به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی ایرنا، مهناز شریفی عضوهیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی در کارگاه تخصصی همایش باستان شناسی سد سیمره افزود:...