رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کمشجه

دسته های دیگر استان اصفهان :

کمشچه
آب وهوا و وضعیت اقلیمی شهر: آب وهوای شهر کمشجه مانند دیگر نقاط اصفهان دارای تابستانهای گرم وخشک وزمستانهای سردوخشک می باشد. شهر به صورت دشت نسبتا همواری است که ...