رزرو هتل ایران بوم گردی

مدل کوتاه مدت تقاضا

عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در ایران

عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در ایران

با توجه به اهمیت درآمد توریسم برای اقتصادهای فعلی در سطح جهان، تحلیل تقاضای گردشگری و برآورد تابع تقاضای آن از اهمیت وافر برخوردار است. لذا در این مطالعه ضمن بررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری به طور نظری بر اساس مدل تعدیل جزئی توابع کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای توریسم در ایران مورد برآورد […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین