بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوره تیموری

حضور گردشگران فرانسوی در کاروانسرای قصر بهرام گرمسار

حضور گردشگران فرانسوی در کاروانسرای قصر بهرام گرمسار

شکل ساخته شده و مصالح عمده برای ساخت این کاروانسرا سنگ است و در بخش هایی نیز از آجر استفاده شده است. سفال هایی که از اطراف این بنا به دست آمده به احتمال قوی از دوره تیموری و نشانه آن است که این بنا پیش از صفویه برپا بوده است. قصر عین الرشید در دو کیلومتری شمال قصر شاه عباسی قصر...

نقاشی سبک تشعیر

نقاشی سبک تشعیر

جمله تشعیر سازان زبر دستی ست که در حاشیه از صورت انسان ها بسیار بهره می گرفته و گاهی تصاویر انسان و حیوان را تلفیق می نموده است . در حاشیه ی برخی از کتابهای دوره تیموری و صفوی تصویر جانوران روی صفحات کاغذ فرنگی که حالت چاپ گونه ای ( با صنعت آن زمان ) داشته نقش بندی شده و استادان ، با تحریر...