رزرو هتل فضاگشت

نظرکهریزی

دسته های دیگر استان آذربایجان شرقی :

نظرکهریزی
جمعیت : 1269 کد تلفن : 424 نظر کهریزی از شهرهای ایران در استان آذربایجان شرقی است. این شهر در بخش نظرکهریزی شهرستان هشترود قرار دارد. جمعیت این شهر در ...