بلیط هواپیما سوئیت تبریز

وکیل الرعایا

“وکیل الرعایا” سهمی در تقویم مشاهیر ایران ندارد

“وکیل الرعایا” سهمی در تقویم مشاهیر ایران ندارد

کریم‌خان در دوران اوج حکومت خود تقریباً بر تمام ایران حکومت می‌کرد. وی پس از رسیدن به قدرت از تاج‌گذاری خودداری کرد و پس از پیروزی بر محمدحسن خان قاجاردر دیوانخانه قدیم تهران بارعام داد و خود را وکیل الرعایا خواند. کریمخان زند را یکی از نیکوترین فرمانروایان ایران می نامند که در دوره حکومتش آرامش مطلوبی در کشور حکمفرما بود. کریمخان به جز...