رزرو هتل ایران بوم گردی

مجلسی

مجلسی

مجلسی

استان اصفهان, مجلسی

شهرجدیدمجلسی مطابق باقانون ایجادشهرهای جدیدایران باهدف اسکان کارکنان صنایع منطقه ازجمله مجتمع فولادمبارکه وصنایع جنبی وجذب بخشی ازجمعیت مهاجروهمچنین برقراری تعادل دراکوسیستم منطقه اصفهان وجلوگیری ازتخریب زمینهای کشاورزی طرح ریزی واحداث شده است.درسالهای اخیر همگام با تحولات توسعه ای شهری ومنطقه ای اصفهان وایران اهداف شهرجدیدمجلسی به سمت وسوی اهداف رقابتی ،جذب خدمات پشتیبان منطقه ی مادرشهری وهمچنین تنوع بخشی به گروه های اجتماعی واقتصادی سوق یافته است. ...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین