رزرو هتل فضاگشت

hands on training course

ارزیابی استاد فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری از وضعیت راهنماهای ایرانی
تاریخ خبر 1392/10/2 - استاد راهبر فدراسیون جهانی تشکل‌های راهنمایان گردشگری با ارزیابی وضعیت راهنمایان تور ایرانی، گفت: راهنمایان گردشگری در ایران با استانداردهای جهانی فاصله‌ی زیادی ندارند و تمایل ...