رزرو هتل ایران بوم گردی

ﺟﺬب و ﺗﺸﻮﯾﻖ

نسل سوم گردشگری؛ نسل توریسم خلاق

نسل سوم گردشگری؛ نسل توریسم خلاق

دیده شده است. همچنین ارتباطات با بخش‏های خلاق می‏تواند فرصت‏هایی برای شناسایی روش‏های جدید انجام کسب و کارها در اقتصاد گردشگری فراهم کند. در نهایت جهت دستیابی به ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﻼق می‏توان به راهبردهایی از جمله ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻼق، ﺟﺬب و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﻼق، ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن ﺷﻬﺮ ﺧﻼق و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﻼق، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﻼق، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺟﺰای...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین