بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

سرمایه گذاری در بخش گردشگری اشتغال را رونق می بخشد

سرمایه گذاری در بخش گردشگری اشتغال را رونق می بخشد

ﻋﻮاﻣﻞ مهم در اﺟﺮای ﮐﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر، دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ. ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮهﻨﮕﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و اﻓﺰود: 10 درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﯾﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی، ﺻﻨﻌﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و هﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨدوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ هﻢ...