بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گیلگمش

«گیلگمش» هفتم منتشر شد

«گیلگمش» هفتم منتشر شد

هفتمین شماره فصلنامه گیلگمش، نشریه تخصصی میراث‌ و گردشگری، با رویکرد میراث آب در ایران منتشر شد. این فصلنامه به هفت بخش با نام‌های چهارراه، ره‌گو، ره‌یافت، راه‌نامه، ره‌آورد، همراه و روبه‌راه تقسیم شده است. پیش از آغاز هفت بخش، سرمقاله این فصلنامه به «میراث آب» اختصاص یافته و کولاژ مجله نیز در این شماره به بخشی از ظروف سفالی مخصوص نگهداری و نوشیدن مایعات، مربوط به ایران باستان اختصاص...

یک مجله سنگی در حوزه میراث و گردشگری منتشر شد

یک مجله سنگی در حوزه میراث و گردشگری منتشر شد

نام گذاری بخش ها براساس کلمه راه انتخاب بوده است. در این مجله آمده است که راه بخشی مهم از سفر است و گاه به اندازه مقصد اهمیت می یابد بر این اساس عناوین انتخاب شده برای بخش های هفتگانه گیلگمش از میان نام هایی است که در بردارنده واژه «راه» است در ابتدای هر بخش به معنا و چرایی انتخاب این نام ها اشاره شده است. ...