بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گوشه فیلی

دستگاه ماهور

دستگاه ماهور

پنجم گام یعنی سل است ) 5. گوشه عراق : ( نت شاهد آن نت هشتم گام یعنی دو است ) 6. گوشه راک: (شاهد و ایست آن نت دو یک اکتاو بالاتر از شاهد و ایست درآمد است) 7. گوشه فیلی: (شاهد آن فاصله درست پنجم بالاتر از درآمد یعنی «سل» می باشد و ایست آن می کرن که البته درصورت بازگشت به ماهور ایست آن مطابق با ایست...