رزرو هتل تفریحات کیش

گور دخمه های ایران

گوردخمه فخریکا

گوردخمه فخریکا

استان آذربایجان غربی, مهاباد

در شمال شرقی مهاباد در سر راه مهاباد به میاندوآب , اثر صخره ای دیگری ازدوره مادها دیده می شود که از نظر شکل ظاهری با اصول معماری این دوره هماهنگی دارد.تنها اختلاف موجود در این مقبره نسبت به سایر مقابر صخره ای به ویژه گوردخمه صحنه این است که دیوار انتهای ایوان دیده نمی […]