بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گنبد خانه

گنبد خانه

گنبد خانه

استان خراسان رضوی, تربت جام

به استناد متون کهن تاریخی و بررسی های انجام شده گنبد خانه پیش از ابنیه دیگر توسط اعقاب سلطان سنجر سلجوقی به سال 633 ه.ق پایه ریزی شد و به همت غیاث الدین محمد ابوبکر کرت (متوفی 643 ه.ق)توسعه یافت. فضای داخلی گنبد خانه با نقاشی های رنگارنگ و زیبا روی گچ زینت یافته و تاریخ 763 و771 ه.ق بر انتهای کتیبه ها حکایت از مرمت و بازسازی بنا دارد....