رزرو هتل فضاگشت

گل فشان گوبکلجه

گل فشان گوبکلجه
این گل‌فشان در شمال تپه گوبکلجه و در حاشیه شرقی جاده صوفیکم واقع‌شده است که به‌صورت پنج چاله کوچک برون مخروط با قطر تقریبی دو متر در مجاورت هم و ...