رزرو هتل فضاگشت

گل بادرنگ

ادرنگ و کاردک و شنبلید
واژه «ددوش» در اوستا، «داتار» در پهلوی و دادار» یا «دی» در فارسی امروز، صفت اهورامزدا و به معنی «آفریدگار» است. روزهای 8 و 15 و 23 هر ماه و ...