بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گلفشان نفتلیجه کجاست

گلفشان نفتلیجه

گلفشان نفتلیجه

استان گلستان, گمیشان

گلفشان نفتلیجه در ارتفاع ۲۶- متر از سطح آبهای آزاد جهان واقع و براثر فرونشست ریخت شناسی آن به صورت قیف پلکانی درآمده است و در وسط در چند نقطه دوایرتودرتو که محل خروج گاز است در حال جوشش دیده میشود.گل آن از رس، سیلت به رنگ خاکستری تیره تشکیل شده است و در حاشیه […]