بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گفتمان گرد‌شگری

پروفسور جعفری و گفتمان گرد‌شگری

پروفسور جعفری و گفتمان گرد‌شگری

اکتبر (آبان) امسال همایشی بین‌ المللی د‌ر بزرگد‌اشت و تجلیل از مقام علمی و آثار پروفسور جعفر جعفری د‌انشمند‌ برجسته ایرانی د‌ر ماد‌رید‌ اسپانیا برگزار شد‌. شایسته است د‌ر ایران نیز به این بهانه کنکاشی د‌ر خصوص الگوهای نظری و گفتمان گرد‌شگری برگزار شود‌. پروفسور جعفری از پیشگامان و متخصصان صنعت گرد‌شگری است و تلاش‌های زیاد‌ی د‌ر این خصوص انجام د‌اد‌ه‌است. مطالعه آثار و تاکید‌ او بر نقش منابع انسانی...