رزرو هتل فضاگشت

گسکر

آرامگاه خوری
خورسوی که وی را سیده خروسه نیز می نامند،آرامگاه خوری در هفت دغنان زیارتگاه اهالی منطقه است. در مقدمه ی دیوان پیر شرفشاه که احتمالا در اواخر قرن نهم هجری ...