رزرو هتل فضاگشت

گسل و کانون زلزله

زمین لرزه
زمین زیرپای ما هر چند سفت و ثابت به نظر می‌رسد اما در واقع در حال حرکت است. کره زمین را مثل یک هلو فرض کنید که پوست دارد، زیر ...