بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گروه های گردشگر

تبلیغ ایران برای امن بودن خود و حل مشکل ویزا در فرودگاه

تبلیغ ایران برای امن بودن خود و حل مشکل ویزا در فرودگاه

از میراث فرهنگی، با حضور 18 تورگردان برجسته از کشورهای آلمان، بلژیک، سوییس، ایتالیا، برزیل و لهستان تور آشناسازی کرمانشاه برگزار شد. سپاستین از تورگردانان بلژیک، با تاکید برآنکه امیدوار است بتواند در آینده نزدیک گروه های گردشگر خود را به کرمانشاه اعزام کند گفت: نخستین سفرم به ایران و استان کرمانشاه است و می خواهم در بازدیدهای خود پتانسیل های کرمانشاه را برای اعزام...