رزرو هتل فضاگشت

گرمابه

گرمابه یا حمام عمومی
از جمله مکان هایی که از اهمیت بسیاری در نزد ایرانیان برخوردار بوده است گرمابه یا حمام عمومی است و این دلیلی بر اهمیت نظافت روح و جسم در تاریخ ...