بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گرمابه

گرمابه یا حمام عمومی

گرمابه یا حمام عمومی

از جمله مکان هایی که از اهمیت بسیاری در نزد ایرانیان برخوردار بوده است گرمابه یا حمام عمومی است و این دلیلی بر اهمیت نظافت روح و جسم در تاریخ و فرهنگ ایران به شمار می رود . حمام ها نه فقط کاربرد شست و شو و نظافت دارند ،بلکه در شکل آیینی خود در هر برهه ی زمانی شکل دهنده ی فرهنگی خاص و خزنده در میان عامه...