رزرو هتل فضاگشت

گرفتن پلاک مسافرت خارجی

راهنمای کاپوتاژ جهت مسافرت زمینی با اتومبیل شخصی
اگر با اتوموبیل شخصی خود قصد مسافرت خارجی داشته باشید، باید پلاک و گواهینامه بین المللی نهیه کنید. در حال حاضر متولی صدور پلاک ترانزیت بین المللی سازمان ایرانگردی و ...