رزرو هتل فضاگشت

گردنه الماس کجاست

شقایق
خرداد که از نیمه گذشته و بوی تابستان می‌آمد دشت و دمن، کوه و دره در جاده مسحور کننده خلخال - اسالم پر از شقایق می‌شد، شقایق‌ها فرشی قرمز با ...