رزرو هتل فضاگشت

گردشگری کویری

گردشگری کویری ؛ ظرفیتی که استفاده نشد
پیشرفت و توسعه هر منطقه در گروی ثبات مولفه هایی است و داشتن نگاه راهبردی به مقوله گردشگری کویری از جمله عوامل اثرگذار در توسعه اقتصادی است. به گزارش ایرنا، ...