رزرو هتل فضاگشت

گردشگری کاغذ کنان

پل پردلیس
پل پردلیس معبر کلیه کسانی بود که در جهت شمال و جنوب به هر دلیلی از اردبیل می گذشتند. بسیاری از سیاحان و مأموران و مسافران داخلی وخارجی که از ...