رزرو هتل فضاگشت

گردشگری کارخانه ای

واژگان تخصصی گردشگری
گردشگری کارخانه ای (Factory tourism) بازدید ها و سفرهای سازمان یافته از کارخانه ها برای دیدن اشیاء ساخته شده و فرآیند کاررا گویند که ممکن است خرید از فروشگاه کارخانه ...