رزرو هتل فضاگشت

گردشگری و فقر

نقش گردشگری در کاهش فقر
گردشگری به عنوان یک فعالیت بازرگانی،نقش و اهمیت به‌سزایی در رشد و توسعه‌ اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه دارد. همچنین به عنوان یکی از پویاترین فعالیت های ...