رزرو هتل فضاگشت

گردشگری نوخندان

روستای بهادرخان
روستای بهادرخان عضو بخش نوخندان شهرستان درگز می باشد. روستای بهادر خان با شهرستان درگز 50 کیلومتر فاصله دارد. مسیر دسترسی این روستای از سمت مشهد ، بعد از قوچان ...