بلیط هواپیما

گردشگری برای معلولان

گردشگری قابل دسترس

گردشگری قابل دسترس

آیا مفهوم گردشگری قابل دسترس را می دانید ؟ با شنیدن این واژه بلافاصله به یاد معلولین و دستگاه‌هایی مانند سمعک، رمپ یا ویلچر می افتیم. البته این موارد بخش مهمی از گردشگری دسترس پذیر برای معلولین را شامل می‌شوند، اما مفهوم گردشگری دسترس پذیر بسیار فراتر از این‌ است. یکی از جنبه‌های گردشگری دسترس […]