بلیط هواپیما

گردشگری آزاد

دستاوردهای اقتصادی و سیاسی توریسم در پیشرفت صلح

دستاوردهای اقتصادی و سیاسی توریسم در پیشرفت صلح

و اشتغال برای بسیاری از کشورها تلقی شود؛ به ویژه آن دسته از کشورها که در نیمکره‌جنوبی جهان قرار گرفته‌اند. چرا گردشگری صلح‌آفرین است؟ براساس گزارش شورای جهانی سفر، گردشگری آزاد و پایدار می‌تواند نیرویی برای صلح محسوب شود و مکانیزم‌هایی را ایجاد می‌کند که در سطح فردی و اجتماعی بر افزایش ثبات اثر بگذارند. گردشگری آزاد ورود گردشگران،...