بلیط هواپیما

گردشگري زمين‌شناسي

ژئوتوریسم ، پیوند طبیعت و گردشگری درتوسعه پایدار

ژئوتوریسم ، پیوند طبیعت و گردشگری درتوسعه پایدار

بهمن هوشمند / کارشناس ارشد هیدرولوژی – ژئومورفولوژی و عضو کمیته مشورتی گردشگری ژئوتوریسم یا همان گردشگری زمین‌شناسی که به آن زمین ‌گردشگری نیز می‌گویند، شاخه‌ای از صنعت گردشگری است که به استفاده از پدیده‌ها وجذابیت‌های زمین‌شناختی، ژئومورفولوژیک و میراث معدن‌کاری در گردشگری می‌پردازد. به این‌ترتیب مخاطبان زمین‌گردشگری، نه‌تنها متخصصان و کارشناسان زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی، […]