جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوچ کردن ایل بختیاری

کوچ ایل بختیاری

کوچ ایل بختیاری

عشایر گروهی از جمعیت هستند که با شیوه معیشتی خاص خود از دو گروه دیگر جمعیت ( شهر نشین و روستانشین ) متمایز می شوند. کشور ایران از دیرباز خاستگاه عمده عشایر در…