جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوچ نشینان

مشکلاتی که با کوچ‌نشینان کوچ می‌کند!

مشکلاتی که با کوچ‌نشینان کوچ می‌کند!

عشایر جمع عشیره به معنی قبیله است و جامعه عشایری جامعه‌ای هستند که ساختار اجتماعی قبیله‌ای دارند و معاش خود را بیشتر از طریق دامپروری تامین می‌کنند. بعد از جامعه شهری و روستایی،…

غار مربز نخستین مکان تولید سفال در زاگرس مرکزی

غار مربز نخستین مکان تولید سفال در زاگرس مرکزی

این دره را ارائه دهد. به گفته این باستان شناس، غار مربز با 270 سانتی متر نهشته های فرهنگی، دارای پنج دوره اصلی و 13 فاز استقراری است که شواهدی از تحولات نوسنگی بی سفال، باسفال، دوران ایلامی و کوچ نشینان معاصر را ارائه داده است. حصاری گفت: بخش اصلی استقرار در این غار را ، دوره نوسنگی با 110 سانتی متر از لایه های نوسنگی بی...