جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوچ عشایر بختیاری

کوچ ایل بختیاری

کوچ ایل بختیاری

وجود ندارد. یکپارچگی ایل بختیاری تحت ریاست یک فرد در 2 قرن اخیر بسیار کارساز بود به طوری که این ایل نقش بسیار مهمی در جریانات تاریخ معاصر کشور و بویژه طی انقلاب مشروطیت ایفا کرد. مسیرهای کوچ عشایر بختیاری عشایر بختیاری برای کوچ، از مسیرهای اصلی و فرعی مختلفی استفاده می کنند. انشعابات فرعی، پرتگاه های عشایری را به ایل راه های اصلی...