جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوچه قرینه

قرینه بی قرینه در پایتخت

قرینه بی قرینه در پایتخت

در آن شد. لولاگر به رسم امانتداری مشابه هر چیز که برای خود ساخت، یکی هم به همان شکل در طرف دیگر کوچه برای برادرش که مقیم کشور آلمان بود، احداث کرد. از این رو ساختمان های این کوچه قرینه هستند و هیچ کوچه یا خیابانی در پایتخت این ویژگی را ندارد. ساختمان ها، حیاط ها، درختان درون آنها و طراحی، همه و همه قرینه است و...