جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کهن ترین تمدن کاریزی

اثبات کهنسال بودن عمیق ترین مادرچاه جهان

اثبات کهنسال بودن عمیق ترین مادرچاه جهان

قدمت دارد. از طرفی با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و دانسته ها، تنها منبع تامین آب مورد نیاز زیست گاههای باستانی واقع در دشت شمالی گناباد نیز، استحصال آبهای زیرزمینی از طریق فنآوری قنات بوده است، بنابراین ما شاهد کهن ترین تمدن کاریزی در سطح جهان هستیم.