جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کنفرانس اسلامی

توریسم بین المللی و نابرابری درآمدی

توریسم بین المللی و نابرابری درآمدی

اهمیت کنونی صنعت توریسم در فرآیند توسعه پایدار و تاثیر معنادار آن بر نحوه توزیع درآمد در کشورها، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی وضعیت توریسم بینالملل و تاثیر آن بر نابرابری درآمدی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC (بپردازیم. به منظور تعیین این رابطه با استفاده از نظریات اقتصادی 5 و با تکیه بر مدلهای پانل پویا (DPD (و به کارگیری تخمین زن گشتاورهای تعمیم...