جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کمشچه کجاست

کمشچه

کمشچه

استان اصفهان, کمشجه

آب وهوا و وضعیت اقلیمی شهر: آب وهوای شهر کمشجه مانند دیگر نقاط اصفهان دارای تابستانهای گرم وخشک وزمستانهای سردوخشک می باشد. شهر به صورت دشت نسبتا همواری است که به جز چند…