جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کمشجه

کمشچه

کمشچه

استان اصفهان, کمشجه

آب وهوا و وضعیت اقلیمی شهر: آب وهوای شهر کمشجه مانند دیگر نقاط اصفهان دارای تابستانهای گرم وخشک وزمستانهای سردوخشک می باشد. شهر به صورت دشت نسبتا همواری است که به جز چند رشته کوه منفرد و کم ارتفاع محلی عوارض دیگری درآن به چشم نمی خورد.شیب اصلی منطقه از سمت شمال به جنوب وشیب فرعی از غرب به شرق ادامه دارد. منابع آب کشاورزی:...