بلیط هواپیما سوئیت تبریز

چهارگاه

موسیقی سنتی ایران

موسیقی سنتی ایران

فنی و آهنگین با نظم ویژه ای تدوین شده و در قالب 7 دستگاه یا 12 آواز معرفی می شوند. نام 7 دستگاه موسیقی ایران عبارت است از: 1- دستگاه های شور2- ماهور3- همایون 4- نوا 5- سه گاه 6- چهارگاه 7- راست پنج گاه. دستگاه شور 4 آواز فرعی دارد به نام 1- آواز دشتی 2- ابوعطا 3- افشاری 4- بیات ترک. دستگاه همایون یک آواز فرعی به نام...