جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پیاده راه

نمونه‌های خارجی پیاده‌راه‌های گردشگری

نمونه‌های خارجی پیاده‌راه‌های گردشگری

کارکردهای تجاری، گنجانده شد و هنوز نیز تلاش‌های زیادی برای توسعه آنها صورت می‌گیرد. در سال 1981 هم طرح بهسازی ناحیه مرکزی شهر آتن براساس گسترش پیاده‌راه‌ها و بهبود سیمای کالبدی و اجتماعی شهر، اجرایی شد. در آمریکا نیز هم‌اکنون پیاده راه آزادی در تنسی و در قلب شهر بوستون، شانزده نقطه ارزشمند تاریخی شهری را به هم پیوند می‌زند. قدم زدن در این مسیر برای مردم آمریکایی، یک تجربه...