جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پیاده راه گردشگری

نمونه‌های خارجی پیاده‌راه‌های گردشگری

نمونه‌های خارجی پیاده‌راه‌های گردشگری

پیاده‌راه‌های گردشگری، رابط اصلی و پیونددهنده فضاهای پویای شهری و گردشگران هستند و می‌توانند علاوه بر نقش اقتصادی و اجتماعی، عامل اساسی توسعه گردشگری شهری و حضور فعال گردشگران در فضاهای شهری، محسوب…