جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پنجره های ابتدایی

مشبک کاری

مشبک کاری

ای از پوست حیوان - چوب - برگ درختان - یا سنگی که سوراخ سوراخ شده بود تعبیه می کردند . بدین ترتیب ضمن جلوگیری از سرما و گرما روشنایی کلبه را نیز تامین کردند . این پنجره های ابتدایی کم کم به اشکال هندسی و هنری درامدکه نمونه هایی از آن را بر درها -پنجره ها - منابر - امامزاده ها - مساجد - ظروف...