جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پنبه هرمزگان

خیز هرمزگان برای شهر نساجی

خیز هرمزگان برای شهر نساجی

کشت پنبه، از دیرباز در ایران مورد توجه بوده اما همواره وارد کننده آن بوده ایم؛ اکنون دولت سیزدهم خودکفایی در تولید این الیاف گیاهیِ پُرکاربرد و تبدیل هرمزگان به یکی از کانون‌های…