رزرو هتل فضاگشت

پل های اصفهان

سی‌وسه پل در زمین فرو می‌رود!
«گسترش فرایند پوک شدن خاک بسترِ پل‌ها همراه با فشار طبیعی حاصل از وزن سازه پل، عبور کنترل‌نشده گردشگران و عابران، تراژدی تخریب پل‌های اصفهان را ابتدا در بخش‌های غیرقابل ...