جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پل نوبران

پل نوبران

پل نوبران

استان مرکزی, نوبران

به طور کامل ویران شده 62 متر طول ، 50/5 متر عرض و 5 دهانه به ابعاد مختلف داشته است. ابعاد دهانه های پل به ترتیب : 70/3 ، 10/5 ، 6 ، 10/5 و 70/3 متر است. پایه های پل نوبران بر روی شالوده سد مانندی ساخته شده و در هر دو جهت دارای موج شکن های نسبتاً کوچک و مدوری است ؛ چرا که جریان آب در اینجا...